Marktoriëntatie: Intrinsieke motivatie van de leverancier als noodzakelijke voorwaarde succes van SROI-trajecten

Aan de hand van de reacties op een marktoriëntatie is een algemeen beeld gevormd van wat door de leveranciers als “intrinsieke motivatie” wordt beschouwd. Dit algemene beeld is in verdiepende gesprekken gedeeld en de leveranciers werden uitgenodigd reacties te geven ter aanvullingen, of om andere visies te belichten en voor te stellen. In de verdiepende gesprekken is verder de vraag gesteld “wat is intrinsieke motivatie, en hoe kun je die uitvragen en meten in een aanbesteding”. 
Op basis van de genoemde reacties en de verdiepende gesprekken is bijgaand verslag opgesteld.

Vanaf de start van de eerste Raamovereenkomsten (2016) heeft Team Categoriemanagement samen met haar leveranciers verkend hoe met de SROI-verplichting om te gaan. Na wederzijdse afspraken heeft het team de leveranciers – waar nodig - begeleid met de invulling (bijvoorbeeld via de proeftuinen), en de verplichtingen “gemonitord” bij de uitwerking daarvan. Opvallend toen was dat er bij een enkele leverancier al trajecten in de organisatie waren ingebed waar de SROI-verplichting aan kon worden gekoppeld.

De afgelopen jaren hebben de Rijksoverheid en het bedrijfsleven zich ontwikkeld in de omgang met SROI. SROI wordt steeds minder gezien als een “losse verplichting” en steeds meer als een “structurele inbedding”, waar de verplichting aan gekoppeld kan worden.  
Team Categoriemanagement van de Rijksoverheid is geïnteresseerd naar de keuze van bedrijven om SROI wel of niet structureel in te bedden in de organisatie, wat de mogelijke (additionele) impact ervan is op de verplichtingen, en of en zo ja, hoe, dat de “intrinsieke motivatie” van de leverancier weerspiegelt.