Samenwerking met de markt voor een inclusievere Rijksoverheid

Een van de speerpunten van het strategisch personeelsbeleid van de rijksoverheid luidt: We willen een inclusieve organisatie zijn en de mens centraal stellen. Samenwerking met de markt gaat ons helpen dit mogelijk te maken. Laten we ervoor zorgen dat het Rijk een betere afspiegeling van de samenleving wordt. Dat leidt ook tot betere dienstverlening vanuit de overheid. Daar kan Maatwerk voor mensen ons zeker bij helpen.

Vanuit de rol van werkgever Rijk vinden we het belangrijk dat mensen die niet automatisch een plek vinden in onze organisaties, meer mee kunnen doen. Eén van de instrumenten die we daarvoor inzetten is de banenafspraak. Dat is meer dan alleen een taakstelling. Breed samengestelde teams met verschillende visies, ambities en ervaring verrijken je organisatie, daar ben ik van overtuigd. Benut je de denkbeelden en ervaringen van diverse groepen mensen, dan zorgt dat voor betere resultaten. Zij hebben inzichten die helpen om beter geïnformeerd en met een bredere blik beleid te maken en uit te voeren. Los daarvan is het belangrijk dat de overheid de verantwoordelijkheid neemt om ervoor te zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen participeren en zich kunnen ontplooien. Juist binnen de overheid moet daar ruimte voor zijn.

Divers team
©Maatwerk voor Mensen

Ervaringen die we kunnen benutten

Maak je bijvoorbeeld beleid op welzijnsgebied? Dan helpt het om de ervaring van mensen, die in de praktijk zelf problemen hebben ondervonden, mee te nemen. Zoals die ex-gedetineerde die in de schuldhulpverlening zat of een voormalig topsporter die niet makkelijk kan deelnemen aan het ‘reguliere’ arbeidsproces en jarenlang moeite had financieel het hoofd boven water te houden. Die brengen ervaringen mee die we goed kunnen gebruiken. Ook hebben we vaak mogen zien dat iemand met een beperking unieke kwaliteiten heeft op andere gebieden die onze organisatie kan benutten. Zo hebben bijvoorbeeld mensen met een stoornis in het autismespectrum soms juist kwaliteiten die bij werkzaamheden in verschillende delen van het Rijk onze organisatie en de maatschappij vooruit helpen.

Het is een grotere gemeenschap die gezamenlijk de opdracht draagt en daarin zit innovatiekracht.

Samenwerking met de markt

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft aangekondigd dat zij de Wet banenafspraak aanpast. Banen, die we via inkoop in samenwerking met leveranciers realiseren, tellen voortaan mee voor de banenafspraak. De scheiding tussen markt en overheid wordt opgeheven. Die verruiming geeft werkgevers meer flexibiliteit om verplichtingen in te vullen. Vanuit mijn ambities als werkgever Rijk ben ik daar enthousiast over. Het is een aanvullende kans die we moeten benutten. Tegelijk is het ook aan ons om ervoor te zorgen dat mensen via reguliere banen aan het werk gaan. We gaan samen voor 125.000 banen!

In gesprekken met betrokkenen op dit terrein zoals opdrachtgevers, HR-managers, inkopers, leveranciers, merk ik een enorme energie om er een succes van te maken. Het bewustzijn groeit dat de verrijking van het instrumentarium echt een kans is. Er zijn heel veel goede ideeën die we zelf niet hadden kunnen bedenken. Daar ben ik blij mee. Het is een grotere gemeenschap die gezamenlijk de opdracht draagt en daarin zit innovatiekracht.

Het resultaat centraal

Als werkgever van het Rijk moeten wij nadenken over hoe we ervoor zorgen dat onze regels en kaders niet in de weg staan om aan onze taakstelling invulling te geven. Mensen die creatieve ideeën hebben, willen we niet remmen, maar stimuleren. Het resultaat moet centraal staan.

Zo kunnen we breder kijken dan naar de doelgroep Banenafspraak. Zelf had ik bij ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ eerst het beeld dat het alleen maar over mensen ging met een medische, verstandelijke of psychische beperking. Die definitie in m’n hoofd had was al beperkend. Met zo’n kader moet je ruimdenkend omgaan. Ook mensen met een goede opleiding en werkervaringen kunnen door problemen in het privéleven dakloos raken en vervolgens weer moeilijk aan de slag komen. Stel je open voor alle doelgroepen waarvoor geldt dat ze zonder extra stimulans niet makkelijk aan een baan komen.

De ruimte verkennen met Maatwerk voor mensen

Dat is wat we met Maatwerk voor Mensen doen: de ruimte verkennen binnen de verschillende wetten en kaders. Ieder departement kijkt naar wat het beste past bij haar organisatie Zo maakt de Dienst Justitiële Inrichtingen beleid op ex-gedetineerden. Dit ondersteunt het eigen beleid en helpt om de organisatie mee te krijgen. Maatwerk voor mensen biedt ruimte om te leren en te experimenteren binnen proeftuinen. Samen met alle betrokkenen. Meer daarover en voorbeelden lees je op deze website.

Ik hoop dat veel mensen binnen en buiten het Rijk het belang van deze maatschappelijk opgave onderschrijven en ons helpen om hier invulling aan te geven. Doe mee, samen kunnen we veel bereiken!

Auteur: Marc Allessie,
Functie: Directeur Ambtenaar & Organisatie a.i.
Ministerie Binnenlandse Zaken

Marc Allessie
©Maatwerk voor Mensen