Maatwerk voor Mensen is geen holle slogan, het was echt leidend voor ons!

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via een proeftuin aan een baan helpen, hoe gaat dit in de praktijk?

Bas Kroeske

Dit is niet zo eenvoudig. Leveranciers hebben wel een SROI verplichting, maar dit is lastig te vervullen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanwege de aard van de overeenkomsten (hoogwaardige inhuur). Om toch aan deze SROI-verplichting te kunnen voldoen hebben leveranciers de ruimte gekregen om een zogenaamde ’proeftuin’ te starten. In deze proeftuin worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt naar een betere positie op de arbeidsmarkt. Als zo’n proeftuin slaagt, kan de leverancier via deze constructie voldoen aan de SROI verplichting.

Aan het woord is Bas Kroeske sinds 2008 in dienst bij BMC. ”Ik ben momenteel verantwoordelijk voor alle raamovereenkomsten die BMC heeft met opdrachtgevers in de publieke sector. Vanuit die rol ben ik ook initiatiefnemer van het inrichten en uitvoeren van de proeftuin Social Return on Investment (SROI) van BMC bij het Rijk.”

Wat heeft deze proeftuin opgeleverd?

“BMC is vanuit doeleinden rondom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een proeftuin gestart voor werk-leertrajecten financiële administraties. Dit werk-leertraject is gebaseerd op de ervaring van BMC met het opleiden van jonge mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor functies binnen de publieke sector. Deze expertise heeft samen met de behoefte van het Rijk aan extra capaciteit binnen de financiële administraties, geleid tot een win-win-winsituatie.

De winst voor het Rijk bestaat uit een succesvolle samenwerking tussen Rijk en BMC ten aanzien van de invulling van social return, maar ook kwalitatief hoogwaardige inzet van kandidaten in de financiële administratie. Daarnaast kan deze doelgroep zich beter profileren op de arbeidsmarkt en heeft daardoor meer kans op een vaste baan.

De winst voor de kandidaat bestaat uit een snellere persoonlijke ontwikkeling. Het creëren van een onderscheidend marktprofiel voor de publieke sector is ook een voordeel. Maar het belangrijkste is natuurlijk een kans op een baan bij het Rijk dan wel BMC.

De winst voor BMC is enerzijds een succesvolle samenwerking met de rijksoverheid ten aanzien van de invulling van social return en anderzijds een positieve profilering van BMC als opleidingsbedrijf voor de publieke sector. Door SROI vorm te geven vanuit de proeftuin zijn we de versnippering tegen gegaan en hebben we een succesvolle formule ontwikkeld waardoor mensen ook echt aan de slag konden. Deze formule kan vaker toegepast worden. Zo hebben we ook echt impact bereikt”.

Waarom is het belangrijk om op deze wijze invulling te geven aan jullie Social Return verplichting?

“Het is de missie van BMC om bij te dragen aan de kwaliteit van de publieke sector. Wij koppelen strategisch advies aan de uitvoering in het belang van de inwoner, de cliënt en de leerling. In het kader van ‘betrokken ondernemen’ geven wij de opgedane kennis uit de praktijk van advies en interim-management en de inzet van onze professionals terug aan de sector. Dat doen we in debatten, intervisiebijeenkomsten, trainingen, workshops en masterclasses. BMC verbindt zich ook graag aan maatschappelijke initiatieven van onze opdrachtgevers. Daar past deze proeftuin uitstekend bij. Deze innovatieve manier van samenwerken biedt ons als leveranciers de ruimte om kennis en ervaring in te brengen in een proeftuin. Zo werken we echt als partners samen aan maatschappelijke verantwoordelijkheid”.

Wat maakt een kandidaat geschikt om deel te nemen aan de proeftuin?

“Onze kandidaten staan aan het begin van hun carrière en missen om wat voor reden dan ook de aansluiting met de arbeidsmarkt. Dit kan te maken hebben met de karaktereigenschappen van de kandidaat, gebrek aan werkervaring, een diffuus profiel qua opleiding of een taalachterstand. Dit laatste gold bijvoorbeeld voor een van onze deelnemers aan de proeftuin. Vanwege haar achtergrond als vluchtelinge uit Syrië was haar Nederlandse taalvaardigheid van zo’n niveau dat zij op de reguliere arbeidsmarkt alleen parttime bij een kledingwinkel aan de slag kon. Dit ondanks het feit dat zij in haar land van herkomst op wetenschappelijk niveau was opgeleid.”

Hoe gaat het nu in de praktijk met de kandidaten? Hoe reageren de collega’s erop?

“Ik ben positief verrast door de betrokkenheid van de collega’s op de werkvloer. Zij wierpen zich al snel op als begeleiders van de kandidaten. Dit maakte de stageperiode voor hen tot een warm bad. BMC leidde hen op in de inhoud van het vak en de werkvloer leerde hen de fijne kneepjes van het vak vanuit de praktijk. Dit gold overigens ook voor de managers. Natuurlijk hadden die eerst vraagtekens als “hoe gaat het met de begeleiding” of “hoe kan iemand zich in het team op zijn plaats voelen”. Gelukkig viel dat mee: natuurlijk moet je ook als manager investeren maar als je ziet wat je daarvoor “terugkrijgt”? Het blijkt dat het juist door de managers wordt gezien als een positieve uitdaging om (nog meer!) mensen aan het werk te krijgen!”

Wanneer is de proeftuin voor jullie geslaagd?

“De twee kandidaten zijn voor een periode van 18 maanden in dienst getreden bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Toen ik hen laatst sprak had ik dit succes wel gehoopt, maar niet voorzien. De win-win-winsituatie is in de praktijk gerealiseerd! Maar de proeftuin is natuurlijk pas echt geslaagd als de proeftuin verduurzaamd kan worden. Dit kan op drie manieren: Als er bij BMC een vervolg komt op deze werkwijze. Als managers er ook echt van doordrongen raken dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook goede medewerkers kunnen zijn. En het mooiste is natuurlijk als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook echt een vaste baan kunnen vinden”.

Wat voor tips wil je ons nog meegeven ?

 “Wat gewerkt heeft in deze proeftuin is ruimte voor ondernemerschap. Het credo ‘Maatwerk voor mensen’ is geen holle slogan gebleken, maar is echt leidend geweest in de praktijk. Door de kandidaten centraal te stellen en daaromheen invulling te geven aan de proeftuin is maatwerk geleverd en de doelstelling behaald.”